Copy... Copy → Paste !
Đăng Nhập
Tìm kiếm
Display results as :
Advanced Search

 • Chủ đề
 • 10052017
  Nyasha đã viết:I am writing a C++ dialog based MFC application that will be communicating with devices on a IEEE 1394 network. As such, my application will need to identify all the interfaces on the PC. I am calling function such as SetupDiGetDeviceInterfaceDetail, SetupDiEnumDeviceInterface and SetupDiEnumDeviceInterfaces. My problem is that I have reused code that was written in Visual studio 2003. I am using Visual Studio 2005 and I get compiler/linker errors as shown below:

  1>Linking...

  1>Windows1394Interface.obj : error LNK2019: unres...
 • 23022017
  If you are using the threading library new in C++ 11 and wondering why VS 2012 is giving a Debug Error “R6010 – abort has been called” when you exit your application, chances are you forgot to call th.join();
   

   

  Code:
  thread th(some_thread);

  // some code

  th.join();  // Required
 • 21022017
  Các hàm nói trên dù thuộc thư viện
  Code:
  <string.h>
  nhưng đều có thể sử dụng để thao tác tới các vùng nhớ thuộc bất kì kiểu dữ liệu nào.  memset()

  Cú pháp của hàm như sau:

  Code:
  void * memset(void * ptr, int value, size_t num);


 • 16022017
  Thư viện các class MFC của VC++ không có sẵn class Timer chuyên quản lý thời gian, tuy nhiên 2 class CWindow và CWnd (cùng các class con của chúng như CDialog) có method SetTimer(), đây là sự bao đóng của hàm API Windows cùng tên, nó cho phép tạo 1 timer luận lý với thời gian đếm xác định, mỗi lần timer đếm hết, nó tạo 1 thông báo tên là WM_TIMER gửi về cho cửa sổ ứng dụng xử lý. Để thấy rõ việc dùng method Timer giải quyết bài toán cụ thể của bạn, chúng tôi có viết 1 ứng dụng nhỏ demo đồng hồ chạy ngược bằng VC++. Qui trình xây dựng ứng dụng cụ thể như sau:

  1. chạy VC++, chọn menu File...
 • 15022017
  Code:

  /*! 
   * @brief   リムーバブルディスク挿抜検出イベント処理
  */
  LRESULT COperationMonitorDlg::OnMyDeviceChange(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {

      switch(wParam) {
     case DBT_DEVICEARRIVAL:         // system detected a new device
        ChkLogicalDrives("EVT:system detected a new device");
        break;
     case DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE:  &nb...
 • 12022017
  Một bài viết rất hay và dễ hiểu từ https://jijithv.wordpress.com/


  Introduction


  This article discusses the basic synchronization concepts and practices that are supposed to be useful for beginners to do multithreaded programming. By saying beginner, I don’t mean those that are beginners in learning C++ language, but the people that are somewhat new in multithreaded programming. The main concentration of this article is on synchronization techniques. Thus this article is like a tutor...

 • 10022017
  Code:
  CString str = _T("one+two+three+four");

  int nTokenPos = 0;
  CString strToken = str.Tokenize(_T("+"), nTokenPos);

  while (!strToken.IsEmpty())
  {
      // do something with strToken
      // ....
      strToken = str.Tokenize(_T("+"), nTokenPos);
  }
 • 05022017
  Code:
  // SimpleCalcDlg.cpp : implementation file
  //

  #include "stdafx.h"
  #include "SimpleCalc.h"
  #include "SimpleCalcDlg.h"

  #ifdef _DEBUG
  #define new DEBUG_NEW
  #endif

  enum Operation {
      OpPlus = 1, OpMinus, OpMultiply, OpDivide,
  };

  // CAboutDlg dialog used for App About

  class CAboutDlg : public CDialog
  {
  public:
   CAboutDlg();

  // Dialog Data
   enum { IDD =...
 • 01022017

  File Mapping

  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/…85%29.aspx
  code lấy từ M$,ta sẽ phân tích luôn trong code
  Ở process đầu tiên:

  Code:

  #include <windows.h>
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <tchar.h>
  #define BUF_SIZE 256
  TCHAR szName[]=TEXT("Global\\MyFileMappingObject"); //tên của vùng nhớ
  TCHAR szMsg[]=...

Đang truy cập Diễn Đàn này: Không

Người Điều Hành

Smod, Admin

Permissions in this forum:

Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 • Bài viết mớiBài viết mới
 • Bài viết mới [được ưa thích]Bài viết mới [được ưa thích]
 • Bài viết mới [đã bị khoá]Bài viết mới [đã bị khoá]
 • Không có bài viết mớiKhông có bài viết mới
 • Không có bài viết mới [được ưa thích]Không có bài viết mới [được ưa thích]
 • Không có bài viết mới [đã bị khoá]Không có bài viết mới [đã bị khoá]
 • Thông báoThông báo
 • Chú ýChú ý
 • Thông báo khẩnThông báo khẩn