A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Có một nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ quên.. nơi thấm đẫm tình bạn, tình yêu thương thân thiết, nơi gắn bó mãi mãi với những kí ức đẹp nhất của thời học sinh yêu dấu... Nơi đó là đây !

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics


CĐ Java - JBDC

Share

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1023 Thanked : 660
Coins Coins : 6195
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code CĐ Java - JBDC

Bài gửi by FR on Mon Oct 08, 2012 11:28 pm

Code:
package it.tdt.edu.vn.qlsv;
 
import java.sql.Connection;
import java.sql.Date;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.List;
 
public class QLSinhVien {
  Connection con;
  String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/qlsv";
  String username = "root";
  String password = "20021988";
 
  public QLSinhVien(){
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      con = DriverManager.getConnection(url, username, password);
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    } catch (ClassNotFoundException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }
 
  public void insert(SinhVien sv) {
    try {
      String sqlString = "INSERT INTO SINHVIEN VALUES(?, ?, ?, ?, ?,
?, ?, ?, ?)";     
      PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sqlString);
      pstmt.setString(1, sv.getMssv());
      pstmt.setString(2, sv.getHoTen());
      pstmt.setDate(3, new Date(sv.getNgaySinh().getTime()));
      pstmt.setString(4, sv.getNoiSinh());
      pstmt.setBoolean(5, sv.getGioiTinh());
      pstmt.setString(6, sv.getEmail());
      pstmt.setString(7, sv.getDiaChi());
      pstmt.setFloat(8, sv.getDtb());
      pstmt.setFloat(9, sv.getDrl());
      pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) { // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }
 
 public void update(SinhVien sv) {
    try {
      String sqlString = "UPDATE SINHVIEN " +
          "SET ho_ten=?, ngay_sinh=?, noi_sinh=?,
gioi_tinh=?, email=?, dia_chi=?, diem_tb=?, diem_rl=?" +
          "WHERE mssv=?";     
      PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sqlString);
     
      pstmt.setString(1, sv.getHoTen());
      pstmt.setDate(2, new Date(sv.getNgaySinh().getTime()));
      pstmt.setString(3, sv.getNoiSinh());
      pstmt.setBoolean(4, sv.getGioiTinh());
      pstmt.setString(5, sv.getEmail());
      pstmt.setString(6, sv.getDiaChi());
      pstmt.setFloat(7, sv.getDtb());
      pstmt.setFloat(8, sv.getDrl());
      pstmt.setString(9, sv.getMssv());
      pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }

 
  public void delete(String mssv) {
    try {
      String sqlString = "DELETE FROM SINHVIEN " +
          "WHERE mssv=?";     
      PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sqlString);
   
      pstmt.setString(1, mssv);
      pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }
 
  public ArrayList<SinhVien> getList() {
    try {
      Statement stmt = con.createStatement();
      String sqlString = "SELECT * FROM SINHVIEN";
      ResultSet rs = stmt.executeQuery(sqlString);
      rs.first();
      ArrayList<SinhVien> result = new ArrayList<SinhVien>();
      while(!rs.isAfterLast()){
        SinhVien sv = new SinhVien();
        sv.setMssv(rs.getString(1));
        sv.setHoTen(rs.getString(2));
        sv.setNgaySinh(rs.getDate(3));
        sv.setNoiSinh(rs.getString(4));
        sv.setGioiTinh(rs.getBoolean(5));
        sv.setEmail(rs.getString(6));
        sv.setDiaChi(rs.getString(7));
        sv.setDtb(rs.getFloat(8));
        sv.setDrl(rs.getFloat(9));
        result.add(sv);
       
        rs.next();
      }
      return result;
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
      return null;
    }
  }
}
_____________________________________________
import java.util.Calendar;
 
import it.tdt.edu.vn.qlsv.QLSinhVien;
import it.tdt.edu.vn.qlsv.SinhVien;
 
 
public class Main {
 
  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) { 
   
    SinhVien sv = new SinhVien();
    sv.setMssv("001");
    sv.setHoTen("Nguyen Van A");
    sv.setNgaySinh(Calendar.getInstance().getTime());
    sv.setNoiSinh("Ho Chi Minh");
    sv.setGioiTinh(true);
    sv.setEmail("sv1@it.tdt.edu.vn");
    sv.setDiaChi("35 Tran Phu, P9, Q5, HCM");
    sv.setDtb((float)8.4);
    sv.setDrl(80);
   
            QLSinhVien manager = new QLSinhVien();
    manager.insert(sv);
  }
}


______________________________________________


import it.tdt.edu.vn.qlsv.SinhVien;
 
 
public class Main {
 
  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
    QLSinhVien manager = new QLSinhVien();
    ArrayList<SinhVien> listsv = manager.getList();
    for(SinhVien sv : listsv){
      System.out.print(sv.getHoTen());
    }
  }
}


_________________________________________________


import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
 
import it.tdt.edu.vn.qlsv.QLSinhVien;
import it.tdt.edu.vn.qlsv.SinhVien;
 
 
public class Main {
 
  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
    QLSinhVien manager = new QLSinhVien();
    ArrayList<SinhVien> listsv = manager.getList();
    if(listsv.size() > 0){
      SinhVien sv = listsv.get(0);
      sv.setHoTen("Nguyen Van B");
      manager.update(sv);
    }
  }
}

_________________________________________________


import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
 
import it.tdt.edu.vn.qlsv.QLSinhVien;
import it.tdt.edu.vn.qlsv.SinhVien;
 
 
public class Main {
 
  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
    QLSinhVien manager = new QLSinhVien();
    manager.delete("001");
  }
}

    Hôm nay: Sun Dec 11, 2016 7:11 am