A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]


You are not logged in. this website requires you to be logged in. please log in and try again !
A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Thành lập năm 2008, từng là một diễn đàn lớp với tất cả tình cảm mình gửi gắm vào. Giờ đây là nơi lưu trữ những thứ lặt vặt mình lượm lặt được trong học tập, công việc và cuộc sống !


CĐ Java - JBDC

Share
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1092
Thanked : 660
Coins Coins : 6631
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

CĐ Java - JBDC

Bài gửi by FR on 8/10/2012, 23:28

Code:
package it.tdt.edu.vn.qlsv;
 
import java.sql.Connection;
import java.sql.Date;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.List;
 
public class QLSinhVien {
  Connection con;
  String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/qlsv";
  String username = "root";
  String password = "20021988";
 
  public QLSinhVien(){
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      con = DriverManager.getConnection(url, username, password);
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    } catch (ClassNotFoundException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }
 
  public void insert(SinhVien sv) {
    try {
      String sqlString = "INSERT INTO SINHVIEN VALUES(?, ?, ?, ?, ?,
?, ?, ?, ?)";     
      PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sqlString);
      pstmt.setString(1, sv.getMssv());
      pstmt.setString(2, sv.getHoTen());
      pstmt.setDate(3, new Date(sv.getNgaySinh().getTime()));
      pstmt.setString(4, sv.getNoiSinh());
      pstmt.setBoolean(5, sv.getGioiTinh());
      pstmt.setString(6, sv.getEmail());
      pstmt.setString(7, sv.getDiaChi());
      pstmt.setFloat(8, sv.getDtb());
      pstmt.setFloat(9, sv.getDrl());
      pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) { // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }
 
 public void update(SinhVien sv) {
    try {
      String sqlString = "UPDATE SINHVIEN " +
          "SET ho_ten=?, ngay_sinh=?, noi_sinh=?,
gioi_tinh=?, email=?, dia_chi=?, diem_tb=?, diem_rl=?" +
          "WHERE mssv=?";     
      PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sqlString);
     
      pstmt.setString(1, sv.getHoTen());
      pstmt.setDate(2, new Date(sv.getNgaySinh().getTime()));
      pstmt.setString(3, sv.getNoiSinh());
      pstmt.setBoolean(4, sv.getGioiTinh());
      pstmt.setString(5, sv.getEmail());
      pstmt.setString(6, sv.getDiaChi());
      pstmt.setFloat(7, sv.getDtb());
      pstmt.setFloat(8, sv.getDrl());
      pstmt.setString(9, sv.getMssv());
      pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }

 
  public void delete(String mssv) {
    try {
      String sqlString = "DELETE FROM SINHVIEN " +
          "WHERE mssv=?";     
      PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sqlString);
   
      pstmt.setString(1, mssv);
      pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }
 
  public ArrayList<SinhVien> getList() {
    try {
      Statement stmt = con.createStatement();
      String sqlString = "SELECT * FROM SINHVIEN";
      ResultSet rs = stmt.executeQuery(sqlString);
      rs.first();
      ArrayList<SinhVien> result = new ArrayList<SinhVien>();
      while(!rs.isAfterLast()){
        SinhVien sv = new SinhVien();
        sv.setMssv(rs.getString(1));
        sv.setHoTen(rs.getString(2));
        sv.setNgaySinh(rs.getDate(3));
        sv.setNoiSinh(rs.getString(4));
        sv.setGioiTinh(rs.getBoolean(5));
        sv.setEmail(rs.getString(6));
        sv.setDiaChi(rs.getString(7));
        sv.setDtb(rs.getFloat(8));
        sv.setDrl(rs.getFloat(9));
        result.add(sv);
       
        rs.next();
      }
      return result;
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
      return null;
    }
  }
}
_____________________________________________
import java.util.Calendar;
 
import it.tdt.edu.vn.qlsv.QLSinhVien;
import it.tdt.edu.vn.qlsv.SinhVien;
 
 
public class Main {
 
  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) { 
   
    SinhVien sv = new SinhVien();
    sv.setMssv("001");
    sv.setHoTen("Nguyen Van A");
    sv.setNgaySinh(Calendar.getInstance().getTime());
    sv.setNoiSinh("Ho Chi Minh");
    sv.setGioiTinh(true);
    sv.setEmail("sv1@it.tdt.edu.vn");
    sv.setDiaChi("35 Tran Phu, P9, Q5, HCM");
    sv.setDtb((float)8.4);
    sv.setDrl(80);
   
            QLSinhVien manager = new QLSinhVien();
    manager.insert(sv);
  }
}


______________________________________________


import it.tdt.edu.vn.qlsv.SinhVien;
 
 
public class Main {
 
  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
    QLSinhVien manager = new QLSinhVien();
    ArrayList<SinhVien> listsv = manager.getList();
    for(SinhVien sv : listsv){
      System.out.print(sv.getHoTen());
    }
  }
}


_________________________________________________


import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
 
import it.tdt.edu.vn.qlsv.QLSinhVien;
import it.tdt.edu.vn.qlsv.SinhVien;
 
 
public class Main {
 
  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
    QLSinhVien manager = new QLSinhVien();
    ArrayList<SinhVien> listsv = manager.getList();
    if(listsv.size() > 0){
      SinhVien sv = listsv.get(0);
      sv.setHoTen("Nguyen Van B");
      manager.update(sv);
    }
  }
}

_________________________________________________


import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
 
import it.tdt.edu.vn.qlsv.QLSinhVien;
import it.tdt.edu.vn.qlsv.SinhVien;
 
 
public class Main {
 
  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
    QLSinhVien manager = new QLSinhVien();
    manager.delete("001");
  }
}

    Hôm nay: 26/4/2017, 09:03