A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Có một nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ quên.. nơi thấm đẫm tình bạn, tình yêu thương thân thiết, nơi gắn bó mãi mãi với những kí ức đẹp nhất của thời học sinh yêu dấu... Nơi đó là đây !

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics

» 「△△」の資料送付ありがとうございます
by FR Wed Jan 18, 2017 7:51 am

» CV
by ƒ®ï€ñð Sun Aug 28, 2016 8:40 pm

» 50 trạng từ hay xuất hiện trong bài thi JLPT
by ƒ®ï€ñð Sat Jul 02, 2016 1:23 pm

» Chia sẻ kỹ năng làm bài nghe N2-N1
by ƒ®ï€ñð Sun Jun 26, 2016 8:15 am

» 自動運転は必要である。
by ƒ®ï€ñð Wed Jun 22, 2016 12:43 am

» 遺伝子検診断
by ƒ®ï€ñð Sun Jun 12, 2016 10:38 pm

» Phân biệt 「~の」「~こと」
by ƒ®ï€ñð Thu May 05, 2016 9:50 am

» 私の宝物
by ƒ®ï€ñð Sat Apr 16, 2016 11:37 pm

» ~「くらい」と~「ぐらい」の違いは何?
by ƒ®ï€ñð Fri Apr 15, 2016 10:06 pm

» 私の国の人々に広げたい日本の文化です
by ƒ®ï€ñð Mon Apr 11, 2016 11:12 pm


CĐ Java - JBDC

Share

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code CĐ Java - JBDC

Bài gửi by FR on Mon Oct 08, 2012 11:28 pm

Code:
package it.tdt.edu.vn.qlsv;
 
import java.sql.Connection;
import java.sql.Date;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.List;
 
public class QLSinhVien {
  Connection con;
  String url = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/qlsv";
  String username = "root";
  String password = "20021988";
 
  public QLSinhVien(){
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      con = DriverManager.getConnection(url, username, password);
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    } catch (ClassNotFoundException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }
 
  public void insert(SinhVien sv) {
    try {
      String sqlString = "INSERT INTO SINHVIEN VALUES(?, ?, ?, ?, ?,
?, ?, ?, ?)";     
      PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sqlString);
      pstmt.setString(1, sv.getMssv());
      pstmt.setString(2, sv.getHoTen());
      pstmt.setDate(3, new Date(sv.getNgaySinh().getTime()));
      pstmt.setString(4, sv.getNoiSinh());
      pstmt.setBoolean(5, sv.getGioiTinh());
      pstmt.setString(6, sv.getEmail());
      pstmt.setString(7, sv.getDiaChi());
      pstmt.setFloat(8, sv.getDtb());
      pstmt.setFloat(9, sv.getDrl());
      pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) { // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }
 
 public void update(SinhVien sv) {
    try {
      String sqlString = "UPDATE SINHVIEN " +
          "SET ho_ten=?, ngay_sinh=?, noi_sinh=?,
gioi_tinh=?, email=?, dia_chi=?, diem_tb=?, diem_rl=?" +
          "WHERE mssv=?";     
      PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sqlString);
     
      pstmt.setString(1, sv.getHoTen());
      pstmt.setDate(2, new Date(sv.getNgaySinh().getTime()));
      pstmt.setString(3, sv.getNoiSinh());
      pstmt.setBoolean(4, sv.getGioiTinh());
      pstmt.setString(5, sv.getEmail());
      pstmt.setString(6, sv.getDiaChi());
      pstmt.setFloat(7, sv.getDtb());
      pstmt.setFloat(8, sv.getDrl());
      pstmt.setString(9, sv.getMssv());
      pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }

 
  public void delete(String mssv) {
    try {
      String sqlString = "DELETE FROM SINHVIEN " +
          "WHERE mssv=?";     
      PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sqlString);
   
      pstmt.setString(1, mssv);
      pstmt.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }
 
  public ArrayList<SinhVien> getList() {
    try {
      Statement stmt = con.createStatement();
      String sqlString = "SELECT * FROM SINHVIEN";
      ResultSet rs = stmt.executeQuery(sqlString);
      rs.first();
      ArrayList<SinhVien> result = new ArrayList<SinhVien>();
      while(!rs.isAfterLast()){
        SinhVien sv = new SinhVien();
        sv.setMssv(rs.getString(1));
        sv.setHoTen(rs.getString(2));
        sv.setNgaySinh(rs.getDate(3));
        sv.setNoiSinh(rs.getString(4));
        sv.setGioiTinh(rs.getBoolean(5));
        sv.setEmail(rs.getString(6));
        sv.setDiaChi(rs.getString(7));
        sv.setDtb(rs.getFloat(8));
        sv.setDrl(rs.getFloat(9));
        result.add(sv);
       
        rs.next();
      }
      return result;
    } catch (SQLException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
      return null;
    }
  }
}
_____________________________________________
import java.util.Calendar;
 
import it.tdt.edu.vn.qlsv.QLSinhVien;
import it.tdt.edu.vn.qlsv.SinhVien;
 
 
public class Main {
 
  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) { 
   
    SinhVien sv = new SinhVien();
    sv.setMssv("001");
    sv.setHoTen("Nguyen Van A");
    sv.setNgaySinh(Calendar.getInstance().getTime());
    sv.setNoiSinh("Ho Chi Minh");
    sv.setGioiTinh(true);
    sv.setEmail("sv1@it.tdt.edu.vn");
    sv.setDiaChi("35 Tran Phu, P9, Q5, HCM");
    sv.setDtb((float)8.4);
    sv.setDrl(80);
   
            QLSinhVien manager = new QLSinhVien();
    manager.insert(sv);
  }
}


______________________________________________


import it.tdt.edu.vn.qlsv.SinhVien;
 
 
public class Main {
 
  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
    QLSinhVien manager = new QLSinhVien();
    ArrayList<SinhVien> listsv = manager.getList();
    for(SinhVien sv : listsv){
      System.out.print(sv.getHoTen());
    }
  }
}


_________________________________________________


import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
 
import it.tdt.edu.vn.qlsv.QLSinhVien;
import it.tdt.edu.vn.qlsv.SinhVien;
 
 
public class Main {
 
  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
    QLSinhVien manager = new QLSinhVien();
    ArrayList<SinhVien> listsv = manager.getList();
    if(listsv.size() > 0){
      SinhVien sv = listsv.get(0);
      sv.setHoTen("Nguyen Van B");
      manager.update(sv);
    }
  }
}

_________________________________________________


import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
 
import it.tdt.edu.vn.qlsv.QLSinhVien;
import it.tdt.edu.vn.qlsv.SinhVien;
 
 
public class Main {
 
  /**
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
    QLSinhVien manager = new QLSinhVien();
    manager.delete("001");
  }
}

    Hôm nay: Sun Jan 22, 2017 10:49 am