A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]


You are not logged in. this website requires you to be logged in. please log in and try again !
A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Thành lập năm 2008, từng là một diễn đàn lớp với tất cả tình cảm mình gửi gắm vào. Giờ đây là nơi lưu trữ những thứ lặt vặt mình lượm lặt được trong học tập, công việc và cuộc sống !


TTNT

Share
avatar
FR
Blue Knight
Blue Knight

Gender : Nam

Posts Posts : 1100
Thanked : 660
Coins Coins : 6672
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

TTNT

Bài gửi by FR on 10/10/2012, 16:14

Code:
Mauto::Mauto()
{

}

Mauto::~Mauto()
{

}
void Mauto::NhapMang()
{
   fstream file;
   file.open ("Mang.txt", ios::in);
   cout<<"Nhap Vao So n: ";
   cin>>n;

   for (int i=0; i<n; i++)
   {
      for (int j=0;j<n;j++)
      {
         file>>a[i][j];;
      }
   }
   file.close();
}

bool Mauto::KT()
{
   bool kt =true;
   for (int i =0; i<n; i++)
   {
      if (D[i].Mau==0)
      {
         kt= kt&&false;
      }
      kt=kt&&true;
   }
   return kt;
}

void Mauto::HuyCamTo()
{
   for (int i= 0; i<n; i++)
   {
      D[i].Cam=0;
   }
}

void Mauto::TaoMau()
{
   for (int i =0; i<n; i++)
   {
      D[i].Mau=0;
   }
}
//=======================================================//
//=======================================================//
void Mauto::ToMau(int mau)
{
   HuyCamTo();
   if (KT()==false)
   {
      for (int i=0; i<n; i++)
      {
         if (D[i].Mau==0 && D[i].Cam==0)
         {
            D[i].Mau=mau;
            for (int j=0; j<n; j++)
            {
               if (a[i][j])
                  D[j].Cam=1;
            }
         }
      }
      ToMau(mau+1);
   }
}

void Mauto::Xuat()
{
   for (int i=0; i<n; i++)
   {
      cout<<"Dinh thu "<<i<<" co mau: "<<D[i].Mau<<endl;
   }
}

Code:

Work::Work()
{

}

Work::~Work()
{

}

void Work::NhapMang()
{
   fstream file ("PhanCong.txt", ios::in);
   file>>n;

   file>>m;

   for (int i=0;i<n; i++)
   {
      file>>CV[i].ThoiGian;
      CV[i].SoHieu=(i+1);
   }
}

void Work::SapXep()
{
   CongViec temp1;
   for (int i=0; i<n; i++)
   {
      for (int j=i+1; j<n; j++)
      {
         if (CV[i].ThoiGian < CV[j].ThoiGian)
         {
            temp1 = CV[i];
            CV[i] = CV[j];
            CV[j] = temp1;
         }
      }
   }
}


void Work::TaoMayRong()
{
   for (int i=0; i<m; i++)
   {
      M[i].TongTG = 0;
      for (int j =0; j<(n/2); j++)
      {
         M[i].PhanCong[j] = 0;
      }
      
   }
}

int Work::TimMay()
{
   int position=0;
   int min = M[0].TongTG;

   for (int i=0; i<m; i++)
   {
      if (M[i].TongTG < min)
      {
         min = M[i].TongTG;
         position=i;
      }else continue;
   }
   return position;
}

void Work::NhapCongViec (int i, int pos, int n)
{
   
   for (int j=0; j<(n/2); j++)
   {   
      if (M[pos].PhanCong[j] == 0)
      {

         M[pos].PhanCong[j] = CV[i].SoHieu;
         break;
      }
      else continue;
   }
}

void Work::ThucHien ()
{
   
   for (int i =0; i<n; i++)
   {

      int pos = TimMay ();
      M[pos].TongTG += CV[i].ThoiGian;
      NhapCongViec(i, pos, n);
      
   }

}

//===========================================================
void Work::XuatMay()
{
   for (int i=0; i<m; i++)
   {
      cout<<"May ["<<i+1<<"] :"<<endl;
      cout<<"Tong Thoi Gian: "<<M[i].TongTG<<endl;
      for (int j=0; j <(n/2); j++)
      {
         if (M[i].PhanCong[j] != 0)
         {
            cout<<"Cong Viec: "<<M[i].PhanCong[j]<<endl;
      
         }else break;
      }
   }
}

Code:


TPho::TPho()
{

}

TPho::~TPho()
{

}
//==================Doc file txt.
void TPho::NhapTp()
{
   fstream file ("ThanhPho.txt",ios::in);
   
   file>>n;

   for (int i=0;i<n;i++)
   {
      for (int j= 0; j<n;j++)
      {
         file>>ChiPhi[i][j];
      }
   }
}

//====================Tao TP rong
void TPho::TaoTpRong()
{
   for (int i=0; i<n ;i++)
   {
      TotalCost = 0;
      Visited[i] = 0 ;
   }
}

//====================Tim TP co Cost min
int TPho::TimTp (int a, int ChiPhi[MAX][MAX])
{
   int pos;
   int min = 99;
//   for (a; a<n; a++)
//   {
      for (int j= 0; j<n; j++)
      {
         if (ChiPhi[a][j] < min)
         {
            min=ChiPhi[a][j];
            pos = j;
         }
      }
//   }
   if (Visited[pos] == 0)
   {
      return pos;
   }
   else
   {
      ChiPhi[a][pos] = 100;
      TimTp(a, ChiPhi);
   }
}

//=====================Thuc hien Chuyen di
void TPho::Thuchien (int a)
{
   if (mCity >= n)
      cout<<"Da Thuc Hien Xong"<<endl;
   else
   {
      int pos = TimTp (a, ChiPhi);
      Tour[mCity] = pos;
      mCity++;
      Visited[pos] = 1;
      TotalCost += ChiPhi[a][pos];
      ChiPhi[a][pos] = 100;
      Thuchien(pos);
   }

}

    Hôm nay: 28/4/2017, 03:31