A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Có một nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ quên.. nơi thấm đẫm tình bạn, tình yêu thương thân thiết, nơi gắn bó mãi mãi với những kí ức đẹp nhất của thời học sinh yêu dấu... Nơi đó là đây !

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics


TTNT

Share

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1023 Thanked : 660
Coins Coins : 6188
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code TTNT

Bài gửi by FR on Wed Oct 10, 2012 4:14 pm

Code:
Mauto::Mauto()
{

}

Mauto::~Mauto()
{

}
void Mauto::NhapMang()
{
   fstream file;
   file.open ("Mang.txt", ios::in);
   cout<<"Nhap Vao So n: ";
   cin>>n;

   for (int i=0; i<n; i++)
   {
      for (int j=0;j<n;j++)
      {
         file>>a[i][j];;
      }
   }
   file.close();
}

bool Mauto::KT()
{
   bool kt =true;
   for (int i =0; i<n; i++)
   {
      if (D[i].Mau==0)
      {
         kt= kt&&false;
      }
      kt=kt&&true;
   }
   return kt;
}

void Mauto::HuyCamTo()
{
   for (int i= 0; i<n; i++)
   {
      D[i].Cam=0;
   }
}

void Mauto::TaoMau()
{
   for (int i =0; i<n; i++)
   {
      D[i].Mau=0;
   }
}
//=======================================================//
//=======================================================//
void Mauto::ToMau(int mau)
{
   HuyCamTo();
   if (KT()==false)
   {
      for (int i=0; i<n; i++)
      {
         if (D[i].Mau==0 && D[i].Cam==0)
         {
            D[i].Mau=mau;
            for (int j=0; j<n; j++)
            {
               if (a[i][j])
                  D[j].Cam=1;
            }
         }
      }
      ToMau(mau+1);
   }
}

void Mauto::Xuat()
{
   for (int i=0; i<n; i++)
   {
      cout<<"Dinh thu "<<i<<" co mau: "<<D[i].Mau<<endl;
   }
}

Code:

Work::Work()
{

}

Work::~Work()
{

}

void Work::NhapMang()
{
   fstream file ("PhanCong.txt", ios::in);
   file>>n;

   file>>m;

   for (int i=0;i<n; i++)
   {
      file>>CV[i].ThoiGian;
      CV[i].SoHieu=(i+1);
   }
}

void Work::SapXep()
{
   CongViec temp1;
   for (int i=0; i<n; i++)
   {
      for (int j=i+1; j<n; j++)
      {
         if (CV[i].ThoiGian < CV[j].ThoiGian)
         {
            temp1 = CV[i];
            CV[i] = CV[j];
            CV[j] = temp1;
         }
      }
   }
}


void Work::TaoMayRong()
{
   for (int i=0; i<m; i++)
   {
      M[i].TongTG = 0;
      for (int j =0; j<(n/2); j++)
      {
         M[i].PhanCong[j] = 0;
      }
      
   }
}

int Work::TimMay()
{
   int position=0;
   int min = M[0].TongTG;

   for (int i=0; i<m; i++)
   {
      if (M[i].TongTG < min)
      {
         min = M[i].TongTG;
         position=i;
      }else continue;
   }
   return position;
}

void Work::NhapCongViec (int i, int pos, int n)
{
   
   for (int j=0; j<(n/2); j++)
   {   
      if (M[pos].PhanCong[j] == 0)
      {

         M[pos].PhanCong[j] = CV[i].SoHieu;
         break;
      }
      else continue;
   }
}

void Work::ThucHien ()
{
   
   for (int i =0; i<n; i++)
   {

      int pos = TimMay ();
      M[pos].TongTG += CV[i].ThoiGian;
      NhapCongViec(i, pos, n);
      
   }

}

//===========================================================
void Work::XuatMay()
{
   for (int i=0; i<m; i++)
   {
      cout<<"May ["<<i+1<<"] :"<<endl;
      cout<<"Tong Thoi Gian: "<<M[i].TongTG<<endl;
      for (int j=0; j <(n/2); j++)
      {
         if (M[i].PhanCong[j] != 0)
         {
            cout<<"Cong Viec: "<<M[i].PhanCong[j]<<endl;
      
         }else break;
      }
   }
}

Code:


TPho::TPho()
{

}

TPho::~TPho()
{

}
//==================Doc file txt.
void TPho::NhapTp()
{
   fstream file ("ThanhPho.txt",ios::in);
   
   file>>n;

   for (int i=0;i<n;i++)
   {
      for (int j= 0; j<n;j++)
      {
         file>>ChiPhi[i][j];
      }
   }
}

//====================Tao TP rong
void TPho::TaoTpRong()
{
   for (int i=0; i<n ;i++)
   {
      TotalCost = 0;
      Visited[i] = 0 ;
   }
}

//====================Tim TP co Cost min
int TPho::TimTp (int a, int ChiPhi[MAX][MAX])
{
   int pos;
   int min = 99;
//   for (a; a<n; a++)
//   {
      for (int j= 0; j<n; j++)
      {
         if (ChiPhi[a][j] < min)
         {
            min=ChiPhi[a][j];
            pos = j;
         }
      }
//   }
   if (Visited[pos] == 0)
   {
      return pos;
   }
   else
   {
      ChiPhi[a][pos] = 100;
      TimTp(a, ChiPhi);
   }
}

//=====================Thuc hien Chuyen di
void TPho::Thuchien (int a)
{
   if (mCity >= n)
      cout<<"Da Thuc Hien Xong"<<endl;
   else
   {
      int pos = TimTp (a, ChiPhi);
      Tour[mCity] = pos;
      mCity++;
      Visited[pos] = 1;
      TotalCost += ChiPhi[a][pos];
      ChiPhi[a][pos] = 100;
      Thuchien(pos);
   }

}

    Hôm nay: Mon Dec 05, 2016 3:20 am