Copy... Copy → Paste !
Copy... Copy → Paste !
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập
Top posters
5196 Số bài - 30%
3032 Số bài - 17%
2794 Số bài - 16%
1150 Số bài - 7%
1090 Số bài - 6%
1077 Số bài - 6%
925 Số bài - 5%
915 Số bài - 5%
677 Số bài - 4%
572 Số bài - 3%

NShinjuku
NShinjuku
Lang thang !!
Lang thang !!
Gender : Nam

Posts Posts : 5196
Thanked : 915
Coins Coins : 13258
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1992

06112014
B1: Add một WCF Service Library, mục đích của việc này là có thể dùng WCF Test Client để test
Sau đó Add ADO.Net Entity Model để kết nối CSDL, cấu hình tất cả Data Contract, Service Contract rồi test cho chạy hết oke

B2: Add một WCF Service Application, mục đích của việc này là để xuất ra JSON ở webclient sử dụng
Xóa 2 file IService1.cs và Service1.svc.cs
Trong Service1.svc sửa nội dung thành

Code:
<%@ ServiceHost Language="C#" Debug="true" Service="WcfServiceLibrary1.Service1" %>

 trong đó WcfServiceLibrary1.Service1 là của Service Libarary


Trong Web.Config cấu hình như bình thường để xuất ra JSON:
Code:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>

  <appSettings>
    <add key="aspnet:UseTaskFriendlySynchronizationContext" value="true" />
  </appSettings>
  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.5" />
    <httpRuntime targetFramework="4.5"/>
  </system.web>
  <system.serviceModel>

    <!--Config to display in browser-->
    <services>
      <service name="WcfServiceLibrary1.Service1">
        <endpoint address="../Service1.svc"
                  binding="webHttpBinding"
                  contract="WcfServiceLibrary1.IService1"
                  behaviorConfiguration="webBehaviour" />

      </service>
    </services>
    <!--Config to display in browser-->
    
    
    <behaviors>
      <serviceBehaviors>
        <behavior>
          <!-- To avoid disclosing metadata information, set the values below to false before deployment -->
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true" httpsGetEnabled="true"/>
          <!-- To receive exception details in faults for debugging purposes, set the value below to true.  Set to false before deployment to avoid disclosing exception information -->
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/>
        </behavior>
      </serviceBehaviors>

      <!--Config to display in browser-->
      <endpointBehaviors>
        <behavior name="webBehaviour">
          <webHttp/>
        </behavior>
      </endpointBehaviors>
      <!--Config to display in browser-->
      
      
    </behaviors>
    <protocolMapping>
        <add binding="basicHttpsBinding" scheme="https" />
    </protocolMapping>    
    <serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" multipleSiteBindingsEnabled="true" />
  </system.serviceModel>

  <connectionStrings>
   ....
  </connectionStrings>
  
  <system.webServer>
    <httpProtocol>
      <customHeaders>
        <add name="Access-Control-Allow-Origin" value="*" />
      </customHeaders>
    </httpProtocol>
    
    <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
    <!--
        To browse web app root directory during debugging, set the value below to true.
        Set to false before deployment to avoid disclosing web app folder information.
      -->
    <directoryBrowse enabled="true"/>
  </system.webServer>

</configuration>

Chú ý nhớ thêm đoạn Connection String từ bên App.Config của thằng Library vào Web.Config của thằng Application để kết nối tới Database.

Xong => start application rồi link tới JSON để test !
Share this post on:redditgoogle

Comments

No Comment.

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết